Error level (2) [E_WARNING] occured in /var/www/pinapalmera.org/httpdocs/core/application/lounger_router.class.php[line:121]

/var/www/pinapalmera.org/httpdocs/core/application/application.class.php - 440

string

Value :

Illegal string offset 'page'
- Terapi

Terapi

Lägerverksamhet
Kommunikation (språk) och inlärning
Externa konsultationer
Hydroterapi (vattengymnastik)
Tidig stimulering
Fysioterapi (sjukgymnastik) och tidsbegränsad terapi
Tidsbegränsad terapi

Lägerverksamhet

Foto 1 Mariano som är blind leker med Martin.

Syfte

Syftet med lägerverksamheten är att, genom skapande aktiviteter och fritidsaktiviteter, främja samspel med andra människor och öka självständigheten hos barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i samhällen på Oaxacas kust- och bergsområden.

Bakgrund

Barn med funktionsnedsättningar lever isolerade i sina samhällen. Barnens enda stimulans är den miljö de lever i, där föräldrarnas sysselsättning ofta består av aktiviteter inom jordbruk, hantverk och sömnad.

Barnen och ungdomarna saknar ofta stimulans på grund av föräldrarnas tidsbrist och ibland även på grund av att föräldrarna inte är medvetna om vikten av stimulans.

Den ekonomiska situationen försvårar för personer med funktionsnedsättningar att kunna förflytta sig mellan olika samhällen. Detta påverkar deras möjlighet att uppleva andra miljöer och aktiviteter och att lära känna andra människor som kan bidra till att främja utveckling och nya kunskaper.

Den bristande medvetenheten hos befolkningen vad gäller funktionsnedsättningar, kan resultera i utanförskap då människor undviker personer med funktionsnedsättningar.

De förhållanden som beskrivits ovan bidrar till att begränsa möjligheter till inklusion i de samhällen vi arbetar med.

Lägerverksamheten bedrivs under skolledighet och ger barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras anhöriga möjlighet att delta i aktiviteter som stimulerar ökad förmåga till samspel med andra människor, samt förbättrad inlärning och utveckling.

Aktiviteter

Lägerverksamheten erbjuder varierande aktiviteter såsom snickeri och målning av snickeriprodukter, tillverkning av återvinningspapper, keramik, bild och form. Verksamheten bedrivs under tre dagar på Piña Palmera i Zipolite.

Liknande verksamhet bedrivs även under två dagars läger på plats ute i samhällena.


Kommunikation (språk) och inlärning

Foto 2 Aktiviteter såsom lekar i grupp för barn med språk- och inlärningssvårigheter.

Syfte

Syftet med verksamheten för kommunikation och inlärning är att erbjuda insatser för personer som genom språk- och inlärningssvårigheter har svårighet att kunna delta i skolundervisning.

Aktiviteter

Personer med språk- och inlärningssvårigheter och deras anhöriga erbjuds varje vecka sessioner om 50 minuter. Kontakten inleds med en intervju för att kartlägga familjesituationen och det sociala sammanhang familjen lever i i sitt samhälle. Därefter påbörjas programmet och insatser för att finna alternativ och lösningar som främjar möjligheter till kommunikation.

 

Externa konsultationer

Allmänläkaren på Piña Palmera erbjuder grundläggande hälso- och sjukvård. Externa insatser erbjuder specialistkompetens inom områden såsom rehabilitering, neurologi och ortopedi. Dessa insatser erbjuds en gång per år för att möjliggöra konsultationer, diagnostisering, behandling och uppföljning. Oftast remittteras personer med funktionsnedsättning med behov av specialistvård till Oaxaca eller Mexiko City för medicinsk specialistkonsultation och behandling, kirurgiska ingrepp, MRT, anpassning av ortopediska eller auditiva hjälpmedel. Vid behov kan Piña Palmera ibland erbjuda följeslagare för att underlätta de praktiska aspekter sådana resor och konsultationer kan innebära för personer som inte har någon tidigare erfarenhet av detta.


Familjer med extremt begränsade ekonomiska tillgångar kan ibland erbjudas ekonomiska bidrag, när möjlighet finns, för att kunna erhålla bland annat medicinsk specialistvård och rehabiliteringsinsatser.

Hydroterapi (vattengymnastik)

Varannan vecka erbjuds de fyra ungdomar som ingår i gruppen ”cuidados especiales” (ungdomar som inte kunnat integreras i sina familjer) hydroterapi på platser i närområdet (såsom Playa Panteón i Puerto Angel eller i en flod). Behandlingsmetoden innebär, genom vattnets egenskaper, ökade möjligheter till rörelse jämfört med behandling på land.

Vidare innebär denna teknik att personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att öka medvetenhet om sin rörelseförmåga. Lek- och samspelsövningar kan även öka förmåga till samspel och miljön kan bidra till naturupplevelser.

Tidig stimulering

Syfte

Syftet med verksamheten “tidig stimulering” är att erbjuda information, kunskapsförmedling/kunskapsutveckling/handledning och uppföljning för att främja maximal fysisk, intellektuell och emotionell utveckling hos barn och ungdomar med och utan funktionsnedsättning från 0-9 års ålder.

Aktiviteter

För närvarande bedrivs verksamheten under två timmar på onsdagar. Familjen har genom sin medverkan en viktig roll för att främja möjligheten till rehabilitering för personen med funktionsnedsättning. Föräldrarnas, mor- och farföräldrarnas och syskonens emotionella stöd och anknytningsförmåga påverkar individens utveckling.

Fysioterapi (sjukgymnastik) och tidsbegränsad terapi

Foto 3 Martin fyller skottkärran med kokos


Fysioterapiverksamheten bedrivs på Piña Palmera och teamet ansvarar för att undersöka och utvärdera individuella förmågor hos de personer som deltar i verksamheten. Fysioterapiteamet tar sedan ställning till om de har möjlighet att erbjuda adekvata insatser baserade på individens förmågor.

Bedömning av individens förmågor och begränsningar samt planering av behandlingsupplägg sker i samarbete med personen med funktionsnedsättning. Behandlingsinsatserna inkluderar bland annat råd och instruktioner av övningar och åtgärder som kan utföras i det dagliga livet i hemmiljö. Personen med funktionsnedsättning bedriver sin rehabilitering i hemmiljön och kommer till Piña Palmera för utvärdering och uppföljning av behov av nya insatser såsom rullstolsanpassning eller behov av tekniska hjälpmedel, där lokala material används. Vidare erbjuds personen med funktionsnedsättning och dennes anhöriga information om hur hjälpmedlet bör användas och underhållas.

Tidsbegränsad terapi

Verksamheten med tidsbegränsad terapi innebär att personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga erbjuds max en månads terapi på Piña Palmera, där olika terapeutiska kunskapsområden samverkar för att utveckla ett individuellt anpassat program i syfte att öka individens förmåga till en fungerande vardag och ökad självständighet.

Under verksamheten erbjuds anhöriga och/eller personen med funktionsnedsättning handledning och kunskapsutveckling i syfte att främja individens förmåga att utföra dagliga aktiviteter i hemmet eller i sin närmiljö.

Vi erbjuder dessutom individen att delta i de produktiva aktiviteter (främjar möjligheter till egen försörjning) som finns på Piña Palmera vad gäller snickeri och målning av leksaker, odling, tillverkning av återanvänt papper och/eller erfarenhet av arbete i hantverksbutiken.