Error level (2) [E_WARNING] occured in /var/www/pinapalmera.org/httpdocs/core/application/lounger_router.class.php[line:121]

/var/www/pinapalmera.org/httpdocs/core/application/application.class.php - 440

string

Value :

Illegal string offset 'page'
- Närbaserad rehab

Närbaserad rehab

Rehabilitering baserad i och med samhället (RBC)

Piña Palmeras arbete med närbaserad rehabilitering innebär att de har en metod för gemensamma insatser. Personer med funktionsnedsättnigar och deras anhöriga får i sin egen hemmiljö handledning av personal från Piña Palmera så att de själva kan arbeta med sin rehabilitering. Tanken är att Piña Palmeras verksamhet ska spridas i regionen utan stora fasta investeringar. Piña Palmeras RBC-arbete sker med lokalradion och nära samarbete med lokala myndigheter, skolor och läkarstationer.

Närbaserad rehabilitering, där man strävar efter att alla delar av samhället ska vara delaktiga och ha ansvar för rehabiliteringsprocessen.

Foto 1- Juanito lär sig att hantera sin blindkäpp på Piña Palmera

Genom rehabilitering baserad i och med samhället arbetar vi med en samhällsmetod där människor med olika kompetenser bidrar med sina specifika kunskaper till verksamheten. I arbetslagen ingår yrkesspecialister, lokal personal som fortbildats, personer med funktionsnedsättningar, deras familjer, studenter och volontärer från olika länder.

Närbaserad rehabilitering är en modell som fungerar i praktiken och syftar till att sprida den erfarenhet Piña Palmera samlat på sig under 27 års arbete med integrerad rehabilitering. För Piña Palmera har det betytt att vi nått ett allt större antal personer med funktionsnedsättningar i området.

Närbaserad rehabilitering stimulerar bildandet av lokala rehabiliteringsinstanser i vart och ett av de samhällen som deltar. De som deltar i närbaserad rehabilitering kan vara personer med någon funktionsnedsättning, eller deras anhöriga. De kan vara studerande, tekniker, hälsovårdspersonal, diakoner eller andra frivilligarbetare. Representanter för offentliga myndigheter kan också delta, liksom religiösa ledare kan vara en del av det lokala nätverket.

BAKGRUND

Piña Palmeras arbete i de omgivande byarna startade år 1990. Vid den tiden tillämpades en enkel rehabiliteringteknik, baserad på boken "Disabled Village Children" av David Werner (publicerad av Hesperian Foundation). Lokal personal utbildades på Piña Palmera för att vara ansvarig för rehabiliteringen. De gjorde hembesök hos personer med funktionsnedsättningar men involverade inte resten av samhället.

Året 1994 bestämde vi oss för att starta närbaserad rehabilitering i de byar som vi tidigare arbetat med, eftersom antalet brukare snabbt började överträffa vår förmåga.  Som referens använde vi oss av handboken som publicerats av Världshälsoorganisationen (1989). Grundtanken med vårt arbete är att sammanföra rehabiliteringsinstanserna genom utbildning och handledning av lokala initiativtagare, och att de sedan kan fungera som utbildare för familjemedlemmar till personer med funktionsnedsättningar.

Detta gör det inte bara möjligt att täcka nästan alla personer med funktionsnedsättningar i området, det är betydligt billigare rehabiliteringskostnader, förutsatt vidare att majoriteten av de lokala initiativtagarna arbetar på frivillig basis och att rehabiliteringen antas som ett samhällsansvar. Det innebär att de olika samhällssektorerna inkluderar personer med funktionsnedsättningar.  Tack vare de första erfarenheterna vi hittills erhållits har vi utvecklat effektiva kriterier och riktlinjer för vårt arbete i byarna.

DEFINITIONEN AV NÄRBASERAD REHABILITERING

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) omfattar närbaserad rehabilitering alla situationer där rehabiliteringsresurser finns tillgängliga i samhället. Denna process innebär överföring av kunskap om funktionsnedsättning och rehabilitering till människor med funktionsnedsättningar, deras familjer och samhällsmedborgare. Det innebär också, enligt WHO, samhällets deltagande i planering, beslutsfattande och utvärdering. Denna metod skulle kunna kallas en demokratisering av rehabilitering (från manualen "gemenskapen egenmakt för personer med funktionsnedsättning" WHO 1989).

METODEN FÖR NÄRBASERAD REHABILITERING

Piña har anpassat metodiken i modellen för närbaserad rehabilitering, som föreslagits av WHO, efter de lokala villkoren på Oaxacas kust.

Foto 2- Aktivitet med en grupp mammor, en självhjälpsgrupp

För oss är närbaserad rehabilitering en metod att arbeta i gemenskap med människor som har en funktionsnedsättning. I detta ingår:

 • Personen med funktionsnedsättning och dennes familj. De får utbildning och handledning av arbetslaget på Piña Palmera och stöttar sedan andra familjer.
 • Lokala myndigheter. Övriga sektorer (lärare, läkare, präster).
 • Ett multidisciplinärt team från Piña Palmera bestående av talpedagog/logoped, sjukgymnast, arbetsterapeut, socialarbetare, antropolog, psykolog samt personer med nedsatt syn och fysiska funktionsnedsättningar.

Varje samhälle har en specifik kultur med ett specifikt socialt och politiskt liv och vi anpassar vårt arbete efter det. Vårt tillvägagångssätt och grad av ingripande beror på hur samhället ser ut. Vi arbetar direkt med familjerna, lärarna, vårdpersonalen och olika lokala myndigheter. I samhällen där andra språk talas, använder vi lokala översättare.

Under första mötet med representanterna från samhället går vi tillsammans igenom behoven och intressena samt föreslår praktiska och flexibla lösningar som vi sedan ägnar oss åt, vidtar åtgärder och övervakar.

STRATEGIN FÖR NÄRBASERAD REHABILITERING

Vårt fokus ligger på insatser i samhället, vars yttersta mål är att uppnå fysisk och social inkludering av personer med funktionsnedsättning och deras familjer, för att alla ska kunna leva ett aktivt liv. Detta omfattar följande områden:

 • Samhällsdiagnos - Erkännande av de villkor som människor med funktionsnedsättningar möter i varje samhälle, befintliga tjänster (läkare, skola etc.), kommunikation, transport, lokal kultur, lokal ekonomi, jobb, osv. Diagnosen ställs efter ett besök i samhället där arbetslaget från Piña Palmera har ett första möte med de som är intresserade av metoden och med de lokala myndigheterna.
 • Medvetenhet - Seminarier hålls för lokala myndigheter, medicinsk personal, företrädare för samhället med målet att öka medvetenheten. En workshop med varaktighet på 4 timmar där deltagarna simulerar olika funktionsnedsättningar och sedan reflekterar över upplevelsen. Detta med syftet att förändra attityder.
 • Upprättande av nätverksstöd - inblandade är medicinsk personal, personer med funktionsnedsättning och deras familjer, religiösa ledare och lärare. Varje sektor har ett särskilt ansvar när det gäller programmet: att göra undersökningar i olika bosättningar, skapa utrymme för att utföra rehabilitering, utföra remisser till sjukhusen, höja utbildningsbehov, lösa inkluderingsproblem, mm.
 • Utbildning för lokala initiativtagare och/eller personer med funktionsnedsättning och deras familjer vilket Piña Palmeras team har ansvarar för. Det sker i samhället anpassas efter vilka funktionsnedsättningar som finns samt de utmaningar de möter i vardagen.
 • Handledning i rehabiliteringsprocessen – Piña Palmeras team utvärderar regelbundet, tillsammans med familjerna och/eller initiativtagarna, framstegen inom rehabilitering och inkludering, anpassningsbehov av rullstolar eller annat stöd osv.
 • Inkludering och utveckling av kunskaper och färdigheter i olika sociala sammanhang, skola och arbete, mm.
 • Utbildning för familjerna i form av självhjälpsgrupper i olika ämnen för att främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.
 • Socialisering med alla i samhället genom pedagogiska lekar.
 • Utvärdering - programmet utvärderas varje halvår.

Hur gör vi?

För att starta ett CBR program måste initiativet komma från någon i samhället, genom en förälder, elev, lärare, osv. Den bedömer de villkor i samhället och intresse som tillhandahålls av samhället om programmet. Piña Palmeras team gör ett besök och tillsammans med myndigheten görs en samhälldiagnos. Det utförs även workshops. I programmet används lokala material i terapin och arbetsutrymmet är enkelt. Det viktigaste är att samhället deltar i programmet och antar den som sin egen för att arbetet ska kunna fullföljas. Programmet kommer från behoven i samhället, utvecklas i samhället och omvandlar villkoren i samhället beroende på den lokala kulturen.

Lokala initiativtagare:

Vilka är de?

De är människor från samhället; kan vara en person med funktionsnedsättning, en familjemedlem, en student som gör sin verksamhetsförlagda utbildning, en lärare, eller någon som är allmänt intresserad. Vår erfarenhet är att det är en familjemedlem, ofta modern som tar initiativet.

Foto3. Moises lär ut teckenspråk i en skolklass i en by.

 

Vad gör de?

Utbildar personer med funktionsnedsättningar och familjemedlemmar till personer med funktionsnedsättningar att genomföra det föreslagna rehabiliteringsprogramet.

Samordnar aktiviteter som leder till omfattande rehabilitering med lokala myndigheter.

Samordnar rehabiliteringsprogramet och integrerar med terapiteamet från Piña Palmera.

Tillsammans med personer med funktionsnedsättningar och deras familjer tas kontakt med samhällets aktörer.

Terapeuterna från Piña Palmera:

Vad gör de?

Utbildar de lokala initiativtagarna i grundläggande rehabilitering och självständigt liv.

Jobbar för att göra rehabiliteringen praktisk och rolig. De letar efter sätt där personen med funktionsnedsättning är en del av processen och använder material som finns i den miljön personen befinner sig i. Man använder sig av lekar med barn och de dagliga aktiviteterna med vuxna.

Rehabiliteringsplaner utförs för personer med funktionsnedsättning, tillsammans med lokala initiativtagare och/eller familjer och/eller personen med funktionsnedsättning.

Hänvisar till lämpliga sjukhus, specialist vård, och så vidare, i de fall som kräver det.

Följer upp processerna för rehabilitering och självständigt liv.

Handleder och utvärderar arbetet tillsammans med personen med funktionsnedsättning, deras familjer och/eller initiativtagarna.

Handleder föräldrarnas självhjälpsgrupp som är en del av rehabiliteringsprocessen och som finns i varje by som Piña Palmera arbetar i. Gruppen kan ledas av någon av föräldrarna eller av en person med funktionsnedsättning. I gruppen behandlas frågor som föreslås av gruppdeltagarna. Det är även gruppens deltagare som organiserar aktiviteter som behövs i utvecklingen av byn de bor i.

Ansvarar för socialiseringen som möjliggör en informell utbildning och personlig utveckling av alla deltagare (med och utan funktionsnedsättning i alla åldrar) genom gemenskap och aktiviteter med olika teman.

Samordnaren för närbaserad rehabilitering

Förutom terapeuterna, personerna med funktionsnedsättning och volontärerna finns en samordnare som har ansvar för handledning och stöd. Dessa uppgifter omfattar:

Att väcka byns intresse för integrerad rehabilitering och deltagande i programmet på ett så omfattande sätt som möjligt.

Främja byns förutsättningar för ett framgångsrikt genomförande av programmet.

Utveckla medvetenheten och främja social inkludering för integration av personer med funktionsnedsättningar i det lokala livet.

Stödja initiativ och insatser av de lokala initiativtagare och/eller familjerna till personer med funktionsnedsättning, med hänsyn till den omfattande rehabiliteringen, inom områden som: utbildning, sysselsättning, hälsa och social utveckling.

Handleda utvärderingar i byarna samt i terapiteamet.

Läs: Community Based Rehabilitation: Erfarenheter från ett pilotprojekt Child Care Center "Piña Palmera" i stadsdelen Pochutla, Oaxaca, Mexiko, 1994-1996 av Helena Eidlitz / arbetsterapeut

Sistematizacion de la Experiencia de C.A.I. Piña Palmera. 2003